fbpx

ศาลพระกาฬ

11/24/2020

เดินชม พระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี

ลพบุรีเป็นอีกสถานที่เก่าแก่ของภาคกลางประเทศไทย ที่ยังมีการอนุรักษ์และรักษามาอย่างยาวนาน ขึ้นชื่อว่าเมือง ลพบุรี ต้องนึกถึงลิงครับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลิง